Om Sällskapet

Den ideella föreningen Pratté Society bildades våren 2020 som en konsekvens av en, i Maj 2019, lyckad Pratté Internationell harpfestival och tävling för harpister från världens alla hörn.

 

Föreningens syfte är att väcka intresse för och öka kunskapen om den under nästan 150 år bortglömde harpvirtuosen och tonsättaren Anton Edvard Pratté och hans kompositioner genom att stimulera till uppföranden av hans verk inte bara i Östergötland utan nationellt och internationellt. Föreningen ska även ge en skildring av det kulturarv han efterlämnat och stödja forskning kring hans liv och verk. 

 

Är du intresserad av orkester-, kammar-, och harpmusik och dessutom av det stora avtryck som Prattés gärning lämnat i Östergotland?

 

Föreningen är öppen för alla som är intresserade och vill stödja vår verksamhet.

 

Välkommen som medlem i vår förening, Pratté Society, till en
kostnad av 100 kr/år. Din medlemsavgift sätter Du in på föreningens
bg.nr: SEB 5494 – 6116. Glöm INTE skriva namn och e-post!

 


Verksamhetsplan

 

Att arrangera konserter i Prattés anda.

Att ta initiativ till annan verksamhet som främjar den musik han skapade och det rika kulturarv han lämnat efter sig i Östergötland.

Att samarbeta med Symfoniorkesterns i Norrköping musiker och ledning.

 

Att återkommande arrangera en internationell tävling för harpister i Norrköping och därmed stimulera musicerande såväl bland ungdomar som vuxna.


Styrelsen 2023-2024

Ordförande: Helena Cimbritz

Vice ordförande: Beate Palm-Scherl

 

Konstnärlig ledare: Delphine Constantin-Reznik

 

Kassör: Ingrid Klint Andersson

 

Sekreterare: Karin Nordin

Vice sekreterare: Margareta Öhrn

 

Ledamot: Synnöve Holmström

 

 

 

 

 

 

Valberedning         Eva Hallermalm Hammarström

                              


Stadgar för den ideella föreningen

PRATTÉ SOCIETY

antagna vid konstituerande möte den 2020-03-27

1 Föreningens namn och säte

Föreningens namn är Pratté Society med säte i Norrköping.

 2 Form

Föreningen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.

 3 Ändamål

Att vara en fristående ideell förening, utan vinstintresse, med syfte att vidga förståelsen för harpvirtuosen och tonsättaren Anton Edvard Pratté och hans kompositioner genom att stimu-lera till uppföranden av hans verk i Östergötland såväl nationellt som internationellt. Förenin-gen ska även ge en skildring av det kulturarv han efterlämnat och stödja forskning kring hans liv och verk.

 4 Verksamhet

För att uppfylla ändamål och syften ska föreningen bl.a.

o   att återkommande arrangera en internationell tävling för harpister i Norrköping och därmed stimulera musicerande såväl bland ungdomar som vuxna.

o   samarbeta med Norrköpings Symfoniorkesters musiker och ledning.

o   arrangera konserter i Prattés anda.

o   ta initiativ till annan verksamhet som främjar den musik han skapade och det rika kulturarv och de avtryck som Prattés verksamhet under 1800-talet avsatt inte minst i Östergötland.

 5 Medlemskap

Föreningen är öppen för alla som är intresserade av föreningens verksamhet och betalar medlemsavgiften. Medlemsavgiften för nästkommande år beslutas vid årsmötet. Avgiften ska vara inbetalad före februari månads utgång.

Medlemmar har närvaro- och yttranderätt på medlemsmöten och rösträtt på årsmöten.

Medlem, som inte betalat medlemsavgift inom föreskriven tid eller motarbetar föreningens målsättning eller på annat sätt handlat så, som strider mot föreningens stadgar, kan uteslu-tas. Beslut om uteslutning tas av styrelsen och kräver 3/4 majoritet.

6 Beslutande organ

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

7 Rösträtt och Beslutsformer

Endast närvarande medlemmar, som erlagt medlemsavgift, har rösträtt och en röst vardera. Beslut fattas med ja-rop eller handuppräckning. Röstning sker öppet. Vid lika röstetal har mö-tesordföranden utslagsröst. Sluten votering kan förekomma.

 8 Styrelsen

Styrelsen ska bestå av ordföranden och ytterligare sex ledamöter. Styrelsen väljs på årsmö-tet.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och övriga ledamöter.

Styrelsen kan som adjungerad ledamot kalla enskild person, även icke medlem. Sådan leda-mot har yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt.

Styrelsen är beslutsmässig om minst fyra ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden företräder.

Ordförande väljs på ett år, övriga ledamöter på två år.

Vid val av helt ny styrelse väljs tre ledamöter på ett år och tre ledamöter på två år.

Styrelsen sammanträder minst fyra ggr/år. Styrelsen sammankallas av ordförande på eget initiativ eller på begäran av minst två ledamöter. Den är beslutsmässig då minst fyra av leda-möterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

9 Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av två i förening, föreningens ordförande tillsammans med kassören. Styrelsen utser en styrelseledamot att teckna firma i kassörens ställe, då denne är förhindrad.

10 Verksamhetsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår skall vara ett kalenderår.

11 Revisorer

Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning ska granskas av två revisorer, vilka väljs av årsmötet.

Styrelsen upprättar årligen verksamhetsplan, verksamhetsberättelse och bokslut.

Räkenskaper och övriga handlingar skall överlämnas till revisorer senast en månad före års-mötet. Revisorerna skall senast två veckor före årsmötet överlämna sin granskningsberättel-se till styrelsen.

12 Stadgeändring

Stadgeändring får endast ske vid årsmötet och ska nämnas i kallelsen till detta.

Förslag till stadgeändring kan avges av styrelsen eller av enskild medlem. Förslag från med-lem ska lämnas till styrelsen senast två månader före årsmötet.

För beslut om stadgeändring fordras beslut på två på varandra följande årsmöten. 2/3 majo-ritet av närvarande medlemmar fordras vid båda tillfällena.

13 Verksamhetens upphörande

Upplöses den ideella föreningen Pratté Society ska dess tillgångar, sedan dess skulder be-talats, överlämnas till Norrköpings Symfoniorkester för främjande av dess verksamhet.

Beslut tas vid årsmöte med 3/4 majoritet.

14 Medlemsmöten

Inbjudan till medlemsmöten skickas ut via e-post.

15 Årsmöten

Årsmöte ska hållas under februari månad. Datum beslutas av styrelsen. Kallelse ska skickas till medlemmarna per e-post alt. brev senast en månad före årsmötet.

Motioner ska inlämnas senast 6 veckor före årsmötet.

Förslag till dagordning ska tillsammans med annat beslutsunderlag skickas ut senast 14 da-gar före årsmötet.

På årsmötet ska följande ärenden behandlas:

1. Val av mötesordförande och mötessekreterare.

2. Val av 2 justeringspersoner, tillika rösträknare
3. Fastställande av dagordning
4. Fastställande av röstlängd

5. Årsmötets behöriga utlysande

6. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning

7. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning

8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

9. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

10. Beslut om verksamhetsplan och budget

11. Fastställande av medlemsavgift

12. Fastställande av verksamhetsårets medlemsmöten

13. Val av ordförande

14. Val av övriga ledamöter

15. Val av två revisorer

16. Val av valberedning bestående av 3 pers. varav en är sammankallande.

17. Övriga frågor

 

18. Mötet avslutas 

Årsmötet är beslutsmässigt om det är stadgeenligt utlyst. Beslut fattas med enkel majoritet om ej annat anges

Télécharger
Protokoll Arsmöte 2021 Pratté Society
Årsmötesprotokoll Pratte Society 2 jun
Document Adobe Acrobat 63.7 KB